221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1300938
Chính phủ cho Vinashin vay mới
1
Article
null
Chính phủ cho Vinashin vay mới
,

Chiều qua (16/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Chỉ thị thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Chỉ tập trung 3 lĩnh vực chính

Trong chỉ thị này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu Vinashin rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, chỉ tập trung vào ba lĩnh vực chính là công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thủy với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu thủy; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân công nghiệp tàu thủy.

Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Vinashin khẩn trương đánh giá lại chính xác, khách quan, trung thực tình hình hoạt động của công ty mẹ - tập đoàn, các công ty con, công ty liên kết và các dự án đầu tư của tập đoàn để có phương án sắp xếp, xử lý cụ thể, phù hợp.

Bộ cũng phải chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các biện pháp để duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Phương án cơ cấu lại tổ chức tập đoàn sẽ phải được hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng ngay trong quý 4 năm nay theo đúng Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn nhân sự tập đoàn để ổn định tổ chức, tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trình Thủ tướng quyết định nhân sự hội đồng thành viên của tập đoàn và trình Thủ tướng chấp thuận để hội đồng thành viên bổ nhiệm tổng giám đốc tập đoàn này.

Cấp đủ vốn điều lệ

Đối với công tác tái cơ cấu tài chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát tập đoàn trong việc cơ cấu lại tài chính, xử lý các khoản nợ, đánh giá khả năng trả nợ, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn, cân đối các nguồn trả nợ và xây dựng phương án bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Theo tinh thần này, Bộ Tài chính sẽ xác định lại mức vốn điều lệ của tập đoàn phù hợp với nhiệm vụ được giao, cấp đủ vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại các khoản nợ và cho vay mới theo đúng quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thực hiện tái cơ cấu tài chính của tập đoàn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiêm túc rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao liên quan đến quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nói chung và Tập đoàn Vinashin nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, đặc biệt là việc thẩm định, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực: Đầu tư phát triển, huy động và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ, thành lập mới doanh nghiệp và mở ngành nghề kinh doanh.

Các công việc này phải được báo cáo Thủ tướng trong tháng 10 tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,