221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1312905
Tổng Bí thư: Ủy viên TƯ phải có tầm nhìn chiến lược
1
Article
null
Tổng Bí thư: Ủy viên TƯ phải có tầm nhìn chiến lược
,

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa X sáng nay (7/10), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một trong những phẩm chất các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được bầu phải là những người có tư duy đổi mới.

>> Tâm nguyện gửi Hội nghị TƯ: Mong chọn lãnh đạo xứng tầm

Chuẩn bị nhân sự

Mô tả ảnh.
Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương phải là người có tư duy đổi mới

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015; nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng, thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011, Tổng Bí thư đề nghị phân tích, nêu rõ ý nghĩa to lớn của những thành tựu đạt được trong năm 2010, đồng thời chỉ rõ các mặt còn yếu kém, các nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình hình đó; cho ý kiến về mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu cũng như các định hướng về phát triển các ngành, các lĩnh vực; các giải pháp và chính sách chủ yếu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 phải gắn với các mục tiêu dài hạn, xác định 5 năm tới phải tạo được nền tảng để đến năm 2020 đất cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ủy viên TƯ phải có tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới

Về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm các ủy viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu cao; có phẩm chất đạo đức trong sáng, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có uy tín, đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI phải bảo đảm tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. 

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ những đau thương, mất mát và khó khăn của nhân dân một số tỉnh miền Trung chịu thiệt hại lũ lụt nặng nề và mong rằng lãnh đạo các bộ, ngành, các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương nỗ lực thực hiện các biện pháp kịp thời và có hiệu quả, cùng nhân dân khắc phục khó khăn.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 15/10.

  • Linh Thư - TTXVN
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,